Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Dobry Start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej będą przyjmowane wnioski o świadczenie „ Dobry start”. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2018 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki:

- rodziny zastępcze,

- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

UWAGA! świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu oraz w szkole policealnej lub w szkole dla dorosłych.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” przekazana zostanie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, PCPR w Jarocinie poinformuje wnioskodawcę o możliwości odbioru informacji o przyznaniu świadczenia.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, Dział Wsparcia Rodziny, ul. Dworcowa 2, pokój nr 9, w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Do pobrania:

^ W górę

Absolwent

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:

* termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku - 20 lipca 2018 roku;

* wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;

* celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;

* łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty
18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.

Ponieważ Państwo doskonale znacie specyfikę swojej lokalnej społeczności, zarówno jej potrzeby, jak i możliwości, dlatego liczymy, że dzięki Państwa pomocy uda się dotrzeć
z informacją o programie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Działamy wspólnie na rzecz tego samego beneficjenta, w przypadku przedmiotowego programu – niepełnosprawnego studenta. Wspólnymi siłami stwórzmy im jak najlepsze warunki sprzyjające efektywnemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Szczegóły Programu:

1) Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r. konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

2) Program „ABSOLWENT” - zmiany w procedurach

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/zmiany-w-procedurach-realizacji-pilotazowego-programu-absolwent/

Kontakt:
www.pfron.org.pl

Profil Facebook Magdalena Seifert
Specjalista ds. wsparcia i wspólpracy z NGO’s

@PoznanPfron
tel. 61 666 46 12
ul. Lindego 6
60-573 Poznań

^ W górę

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd

Pilotażowy Program „ AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Jarocinie: Aleksandra Walczak-Głąb, Maria Dzieweczyńska oraz Anna Michalak pod nr tel. ( 62) 505 37 33 lub 724 555 026.

Wnioski można pobrać ze strony http://www.pcprjarocin.pl z zakładki „Aktywny Samorząd” lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, pokój nr 7.

Wnioski będziemy przyjmować w ramach Modułu II od dnia 12 marca do 30 marca 2018 r. i od 20 września do 10 października 2018 r., a w ramach Modułu I od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.

^ W górę

Turnus rehabilitacyjny 2018

Informujemy, że można już pobrać z naszej strony internetowej wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który znajduje się w plikach do pobrania. Druk wniosku od 27 grudnia 2017r. będzie można również pobrać w siedzibie PCPR, biuro nr 7,
ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 18/2017 z dnia 20.12.2017r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnus Rehabilitacyjny - Zarządzenie Dyrektora PCPR.pdf

^ W górę

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołów 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że można składać wnioski w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołów 2017r.”

Wnioski i informację o adresatach, warunkach uczestnictwa w programie można pobrać z poniższych załączników lub w siedzibie PCPR . Termin składania wniosków upływa w dniu 01.12.2017r.

Treść programu

Wniosek Moduł I

Wniosek Moduł II

^ W górę


Linki: