Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Zarządzenie nr 11 Dyrektora PCPR w Jarocinie z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Do pobrania: Zarządzenie nr 11 Dyrektora PCPR w Jarocinie z dnia 04 grudnia 2018r.

^ W górę

„Zatrudniasz niepełnosprawnego – wygrywasz”

Odział PFRON w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach panelowych pn.: „Zatrudniasz niepełnosprawnego – wygrywasz”

Program szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia:

I panel (16.11.2018 r. godz. 11:00 – 13:00):
Korzyści dla pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne:

a) zmniejszenie wpłat obowiązkowych na PFRON;
b) pomoc finansowa w dostosowaniu stanowiska pracy;
c) dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;
d) program „Praca-Integracja”:
- pomoc w rekrutacji i zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością;
- dodatek motywacyjny dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie kosztu dojazdu do pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej;
- podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie szkoleń.

II panel (16.11.2018 r. godz. 13:00 – 15:00):
Korzyści dla instytucji publicznych zatrudniających osoby niepełnosprawne:

a) zmniejszenie wpłat obowiązkowych na PFRON;
b) program „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”:
- wyposażenie stanowisk pracy dla zatrudnionych w ramach programu osób niepełnosprawnych;
- adaptacja pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy;
- podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie szkoleń;
- dofinansowanie kosztu dojazdu do pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej;
- dodatek motywacyjny dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Lindego 6 w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie, najpóźniej do 14.11.2018 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: szkolenia.poznan@pfron.org.pl , danych kontaktowych zawierających następujące informacje:
- nazwa pracodawcy/instytucji;
- imię i nazwisko uczestnika szkolenia;
- adres e-mail;
- telefon;

Prosimy również o potwierdzenie, czy w ramach szkolenia organizowanego 16 listopada br. byliby Państwo obecni odpowiednio: na I panelu, na II panelu, czy też na obu częściach.

Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z panią Anną Brych: 61 666 46 15.

^ W górę

Dobry Start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej będą przyjmowane wnioski o świadczenie „ Dobry start”. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2018 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki:

- rodziny zastępcze,

- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

UWAGA! świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu oraz w szkole policealnej lub w szkole dla dorosłych.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” przekazana zostanie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, PCPR w Jarocinie poinformuje wnioskodawcę o możliwości odbioru informacji o przyznaniu świadczenia.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, Dział Wsparcia Rodziny, ul. Dworcowa 2, pokój nr 9, w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Do pobrania:

^ W górę

Absolwent

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:

* termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku - 20 lipca 2018 roku;

* wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;

* celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;

* łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty
18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.

Ponieważ Państwo doskonale znacie specyfikę swojej lokalnej społeczności, zarówno jej potrzeby, jak i możliwości, dlatego liczymy, że dzięki Państwa pomocy uda się dotrzeć
z informacją o programie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Działamy wspólnie na rzecz tego samego beneficjenta, w przypadku przedmiotowego programu – niepełnosprawnego studenta. Wspólnymi siłami stwórzmy im jak najlepsze warunki sprzyjające efektywnemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Szczegóły Programu:

1) Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r. konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

2) Program „ABSOLWENT” - zmiany w procedurach

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/zmiany-w-procedurach-realizacji-pilotazowego-programu-absolwent/

Kontakt:
www.pfron.org.pl

Profil Facebook Magdalena Seifert
Specjalista ds. wsparcia i wspólpracy z NGO’s

@PoznanPfron
tel. 61 666 46 12
ul. Lindego 6
60-573 Poznań

^ W górę

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd

Pilotażowy Program „ AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Jarocinie: Aleksandra Walczak-Głąb, Maria Dzieweczyńska oraz Anna Michalak pod nr tel. ( 62) 505 37 33 lub 724 555 026.

Wnioski można pobrać ze strony http://www.pcprjarocin.pl z zakładki „Aktywny Samorząd” lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, pokój nr 7.

Wnioski będziemy przyjmować w ramach Modułu II od dnia 12 marca do 30 marca 2018 r. i od 20 września do 10 października 2018 r., a w ramach Modułu I od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.

^ W górę


Linki: