Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Szanowni Państwo,

31 maja 2016 roku ogłoszono konkurs na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na jaki przeznaczono alokację w wysokości 136 942 500 zł. Środki te pozwolą na objęcie bogatą ofertą wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu oraz środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego.

plakat

^ W górę

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym lub rzeczowym podopiecznych naszej instytucji, że nie prowadzimy żadnej zbiórki darów.

Jednocześnie chcemy poinformować, że nikt z pracowników PCPR w Jarocinie nie kontaktuje się z potencjalnymi darczyńcami w celu pozyskania jakichkolwiek środków.

Dyrektor PCPR w Jarocinie

^ W górę

Konkurs pt. „Miłość z podbitym okiem”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zachęca do udziału w konkursie organizowanym przez biuro poselskie posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Elżbietę Radziszewską

Przemoc wobec kobiet pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne, osłabia udział kobiet 
w rozwoju, ogranicza ich aktywne zaangażowanie w takie kwestie jak pokój, bezpieczeństwo oraz prawa człowieka. Stanowi poważną przeszkodę w osiąganiu międzynarodowych założeń dotyczących rozwoju.
Sekretarz Generalny ONZ

Konkurs pt. „Miłość z podbitym okiem”

Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana  jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane.

Najlepszym sposobem zmotywowania do walki o siebie osoby, która znajduje się w błędnym kole przemocy i nie widzi z niego wyjścia, będą indywidualne doświadczenia byłych ofiar, które skutecznie zerwały z tzw. syndromem ofiary i znalazły drogi wyjścia. Świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie z przemocą nie tylko fizyczną (w tym seksualną), ale również  psychiczną lub ekonomiczną.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób z całej Polski. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz danymi adresowymi i oświadczeniem o akceptacji regulaminu. Każda uczestniczka/uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Prace przyjmowane będą w dowolnej formie literackiej (na przykład esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad, list itp.) o objętości do 3 stron formatu A4 w wersji papierowej lub do 5 tysięcy znaków w wersji elektronicznej.
Uczestnicy/uczestniczki konkursu proszeni są o opisanie swoich przeżyć związanych 
z doświadczeniem przemocy domowej oraz sposobów i/lub metod  wyjścia z tej przemocy. Organizatorzy Konkursu na życzenie autorki/autora pracy mogą posługiwać się wyłącznie jej/jego ustalonym pseudonimem.

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia  30 kwietnia  2016 r. (liczy się data stempla pocztowego na lub w przypadku pracy nadesłanej w formie elektronicznej - data wysłania maila). Wszyscy finaliści/finalistki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do grona dwudziestu finalistów/finalistek konkursu i zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników, które odbędzie się w czerwcu 2016 r.( o szczegółowym terminie  poinformujemy w osobnej korespondencji) w Sejmie RP w Warszawie. Laureatki/laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia przyznane przez członków Kapituły konkursu.

Prace nadsyłamy na adres: Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej, ul. Słowackiego 13, 
97- 300 Piotrków Trybunalski, z dopiskiem „Miłość z podbitym okiem”
lub  milosc.z.podbitym.okiem@gmail.com, bardzo proszę o podawanie adresu do korespondencji, może być adres e- mail lub tel. komórkowy.

Zapraszamy do udziału
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Anetta Kowalska: kowalska.anetta@gmail.com, tel 44 649 78 27 (501 437 458)
Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do biura Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie, ul. Szubianki 21 , tel. 62 747-74-60 celem zapoznania się                  z regulaminem konkursu i podpisaniem oświadczenia dotyczącego zapoznania się                  z warunkami udziału  w konkursie.

^ W górę

Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd 2016 - Moduł I.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że rusza pierwszy nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.

Nabór  wniosków w 2016 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” trwa:

w Module I - od dnia 18 kwietnia do dnia 31 maja 2016 r.

Dofinansowanie   ze środków PFRON może dotyczyć:

  • pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania doposiadanego samochodu (Obszar A1),
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (obszar B1),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  ul. Szubianki 21.

Szczegółowych informacji udzielają Maria Raś, Patryk Kulka, Maria Dzieweczyńska tel. (62) 5054606, 724 555 026,  pokój nr 5 i 6.

Wnioski należy pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl z zakładki Aktywny Samorząd i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ul. Szubianki 21, pokój nr 6:

^ W górę

AKTYWNY SAMORZĄD 2016

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku.

Informujemy, że wnioski dotyczące Modułu II będzie można składać w terminie od 3 do 30 marca 2016r., natomiast nabór wniosków dotyczących Modułu I rozpocznie się w kwietniu 2016r. O dokładnym terminie poinformujemy wkrótce.

Szczegółowych informacji udzielają Maria Dzieweczyńska, Maria Raś, Patryk Kulka,

tel. (62) 5054606, 724 555 026,  pokój nr 5 i 6.

Wnioski należy pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl z zakładki Aktywny Samorząd.

Wnioski można  składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ul. Szubianki 21, pokój nr 6 w godzinach 8.00-13.00

^ W górę


Linki: