Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja dotycząca rehabilitacji społecznej

Informacja dotycząca rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje
o zadaniach realizowanych z zakresu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

I. UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności (bądź orzeczenia równoważnego). Przysługuje osobie, która posiada dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 50 % przeciętnego wynagrodzenia, a w stosunku do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe 65% przeciętnego wynagrodzenia

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem - 20%
o niepełnosprawności, a także dla osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej - 20%,

2.  27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 20%,

3. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności - 20%,

4. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna oraz dla osoby niepełnosprawnej niezależnie od stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej - 20%.

II.    ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE:

Dofinansowanie zadania polega na refundacji udziału własnego w limicie ceny ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i może dotyczyć np. dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej, szkieł optycznych, sprzętu stomijnego, urologicznego, pieluchomajtek i pieluch anatomicznych, przedmiotów ortopedycznych (np. protez
kończyn itp.).
Dofinansowanie przysługuje osobie, która posiada dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 50 % przeciętnego wynagrodzenia, a w stosunku do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania jest różna:

-          gdy cena przedmiotu nie jest wyższa od limitu ustalonego przez NFZ, dofinansowanie wynosi do 100 % udziału własnego osoby w limicie ceny NFZ ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

-          gdy cena przedmiotu jest wyższa niż limit ustalony prze NFZ, dofinansowanie wynosi do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego do limitu w zakupie przedmiotów i środków pomocniczych.

III. DOFINANSOWANIE DO SPRZĘTU REHABILITACYJN EGO:

Dofinansowanie zadania polega na udzieleniu wsparcia do 80% wartości sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. dofinansowanie roweru rehabilitacyjnego, piłek, wałów, brył rehabilitacyjnych, suchego basenu rehabilitacyjnego
z piłeczkami).

Dofinansowanie przysługuje osobie, która posiada dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 50 % przeciętnego wynagrodzenia, a w stosunku do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe 65% przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie ze środków funduszu mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli, prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

IV. DOFINANSOWANIA DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI:

O dofinansowanie ze środków funduszu mogą ubiegać się osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Pierwszeństwo w otrzymaniu środków mają podmioty, które
w latach poprzednich nie korzystały  z dofinansowania.

2) Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania

3)  Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków „Funduszu” tj. min. 40%

4)  Wysokość dofinansowania może sięgać do 60% kosztów przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

V. LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ  I TECHNICZNYCH w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:

Dofinansowanie zadania z zakresu likwidacji barier polega na udzieleniu wsparcia  do 95% wartości przedsięwzięcia i może dotyczyć np. dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej pomieszczenia sanitarnego, budowy zjazdu, pochylni (bariery architektoniczne), budzika świetlnego i wibracyjnego, sygnalizatorów optycznych zastępujących dźwięk, zakupu radiomagnetofonu, dyktafonu, usług tłumacza języka migowego, lektora i przewodnika dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (bariery
w komunikowaniu się), zakupu i montażu podnośnika, transportera schodowego, podnośnika transportowo kąpielowego (bariery techniczne).

!!!!!    WYMAGANE DOKUMENTY !!!!!!

1.      Wypełniony wniosek

2.      Kopia orzeczenia wydanego przez

-          ZUS,

-          Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

-          KRUS (orzeczenie wydane przed 01.01.1998r),

-          KIZ (orzeczenie wydane przed 01.09.1997r),

-          MON i MSWiA  (wydane przed 01.01.1998r).

3.      Zgoda właściciela budynku - dotyczy tylko zadania V.

4.      Faktura - określająca: limit NFZ, dofinansowanie NFZ, udział wnioskodawcy, kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzona za zgodność przez Świadczeniodawcę - dotyczy tylko zadania II.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.pcprjarocin.pl

lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa2, 63-200 Jarocin, pokój  nr 7 od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30 .

KONTAKT:  tel. (62) 503 37 33, kom. 724 555 026

e-mail: pcprjarocin@poczta.onet.pl

^ W górę


Linki: