Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu systemowego pn. „Lepszy start” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W celu pozyskania środków na realizację w/w projektu systemowego wystąpiliśmy wspólnie  z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarocinie  z wnioskiem o dofinansowanie projektu,  na podstawie podpisanej dnia 28.04.2014 r. umowie zawarliśmy z Gminą Jarocin Partnerstwo w celu wspólnej realizacji projektu „Lepszy start”.

Działania realizowane w projekcie w 2014r. wchodzą w zakres działań realizowanych u obydwu Partnerów:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie (Lider Partnerstwa) realizowany jest projekt dla 80 os. w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, a także 8 kontraktów socjalnych. Instrumenty aktywizacyjne skierowane są do 80 osób w wieku 15-64 lat mających niskie kwalifikacje zawodowe, bezrobotne/nieaktywne zawodowo lub zatrudnione w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej.

I. Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych:

* 14 dniowe turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON dla 24 osób niepełnosprawnych

* staż u pracodawców dla 4 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci otrzymają stypendium stażowe w kwocie nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, przed rozpoczęciem kursu BO odbędą badanie lekarskie pod kątem zatrudnienia, oraz wstępne szkolenie BHP, wyposażeni zostaną również w odzież ochronną.

* Warsztaty Poszukiwania Pracy - grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, ich celem jest przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy. Beneficjenci poznają zasady i sposoby poszukiwania pracy i postępowania w trakcie procesu rekrutacji.

* 66 osób niepełnosprawnych odbędzie 1 godz. konsultację z doradcą zawodowym w celu ustalenia ich predyspozycji zawodowych.

* Dla 66 Beneficjentów aktywnie uczestniczących w projekcie przewidziany jest zakup kart uprawniających do skorzystania z jarocińskiego aquaparku przez min. 3 m-ce,

* Obóz aktywnej integracji 7 dniowy (6 noclegów) w czasie wyjazdu zrealizowane zostaną 25 godzinne warsztaty kompetencji i umiejętności społ. oraz autoprezentacji prowadzone przez psychologa, BO poznają i przećwiczą zasady kształtowania samooceny, skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem. oraz 2 godz konsultacje indywid. dla każdej z os. w zakresie prawa pracy, oraz ulg i uprawnień ON szczególnie pod względem zatrudnienia os. niepełnosprawnych. Każda z os skorzysta z badania lekarskiego oraz min. 3 zabiegi rehabilitacyjnych  dziennie tj. min. 15 zabiegów na obozie,

* kurs obsługi komputera i sieci internet -  2 edycje kursu dla gr. 5 os. i 10 os. (Kurs 60 godz./40 godz.) Udział w kursie pozwoli na wzrost kompetencji w zakresie obsługi komputera i dostępu do sieci Internet, szczególnie os. nie posiadającym żadnych kwalifikacji w tym zakresie.

*Warsztaty zdrowego żywienia - to zajęcia z dietetykiem mające na celu przekazać BO, którzy walczą z różnymi chorobami wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania się, oraz podniesienie świadomości wpływu zdrowej diety na funkcjonowanie organizmu i wspomaganie procesu leczenia dietą.

* indywidualne sesje z psychologiem, które skierowane są do 6 os, które nagle stały się ON w skutek wypadku, ciężkiej choroby, czy stan ich zdrowia nagle uległ znacznemu pogorszeniu i konieczne jest motywowanie tych osób do podejmowania działań kierowanych na poprawę sytuacji życiowej, podniesienie samooceny, znalezienie nowych rozwiązań. Spotkania z psychologiem po 7 godzin dla każdej ON.

*Zakup zabiegów rehabilitacyjnych dla w/w grupy 6 os., który niezbędny jest ze wzgl. na konieczność objęcia tych os rehabilitacją jak najszybciej od momentu wypadku, urazu czy choroby.

* kurs ABC przedsiębiorczości z elementami księgowości - 54 h kursu dla 10 os

* kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego, dla 5 os.

* kurs pracownika ochrony osób i mienia - dla gr. 15 os.

* kurs kosmetyczny dla 12 os.

*kurs profesjonalnej niani/opiekuna dziennego dla dziecka do lat 3 - dla 5 os.

II. Realizacja kontraktów socjalnych z podopiecznymi PCPR - ośrodka interwencji kryzysowej

* Kurs aktywizacji społecznej dla grupy 8 os.- celem kursu jest przygotowanie i zmotywowanie BO do aktywnego poszukiwania pracy oraz podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społ. oraz podniesienie samooceny. Uczestnicy poznają i przećwiczą zasady skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem itp.

* staż u pracodawców dla 8 os.

* Przed rozpoczęciem stażu każda osoba odbędzie 1 godz. konsultacji z doradcą zawodowym w celu ustalenia jego predyspozycji zawodowych.

III. Realizacja kontraktów socjalnych z 26 podopiecznymi MGOPS w Jarocinie,

*Kurs aktywizacji społecznej  dla 2 gr. 13 os. celem kursu jest przygotowanie i zmotywowanie BO do aktywnego poszukiwania pracy oraz podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego oraz podniesienie samooceny. Uczestnicy poznają i przećwiczą zasady skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem itp.

* Warsztaty Poszukiwania Pracy - grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, ich celem jest przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy.

*kurs palacza CO z egzaminem na świadectwo kwalifikacji gr. 2 w zakresie eksploatacji.

*kurs opiekuna osoby zależnej,

*kurs profesjonalnego sprzątania

*staż u pracodawców - 26 osób odbędzie 6 miesięczne staże, mają na celu zdobycie doświadczenia w pracy zawodowej u potencjalnego pracodawcy. BO otrzymają stypendium stażowe w kwocie nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, przed rozpoczęciem kursu BO odbędą badanie lekarskie pod kątem zatrudnienia, oraz wstępne szkolenie BHP, wyposażeni zostaną również w odzież ochronną.

^ W górę


Linki: