Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele Projektu

Cele Projektu

W 2014 r. projektem zostanie objętych 106 B.O. Wszyscy są mieszkańcami Powiatu Jarocińskiego, w wieku 15-64 lat, mają niskie kwalifikacje zawodowe, bezrobotne/nieaktywne zawodowo lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, korzystające z pomocy społecznej. Wśród 106 B. O. znajdują się co najmniej 76 os. posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wybór grupy docelowej wynika z potrzeb uczestników tj. braku wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej w aspekcie rynku pracy (brak ofert pracy, niskie kwalifikacje, brak motywacji do samozatrudnienia, nieznajomość form aktywizacji  zawodowej) społecznego funkcjonowania (niska wiedza nt. możliwości aktywności w społeczności  lokalnej, brak wsparcia ze strony specjalistów), zdrowotnego (wysokie koszty rehabilitacji, leczenia). Opinie uczestników wcześniejszych edycji projektu potwierdzają zasadność dotychczas stosowanych form wsparcia, a projektowane działania są odpowiedzią na ich potrzeby.

Cel główny projektu

Wsparcie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 106 os. w tym 65 kobiet  wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem z terenu powiatu jarocińskiego w okresie od 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

Cele szczegółowe:

Poprawa stanu zdrowia pod kątem zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej.

Poprawa sytuacji na rynku pracy szczególnie ON z pow. Jarocińskiego.

Wzmocnienie statusu społecznego oraz zdolności do podejmowania decyzji w życiu osobistym.

^ W górę


Linki: